Osiguranje od rizika zemljotresa

Osiguranje od
rizika zemljotresa

Osiguranjem od rizika zemljotresa pruža se osiguravajuća zaštita na osiguranoj imovini, i to na:

 • objektima
 • opremi i
 • zalihama

U slučaju ostvarenja rizika zemljotresa, osiguravač pokriva oštećenja nastala usljed:

 • Direktnog udara zemljotresa,
 • Požara illi eksplozije, koji nastanu kao posledica zemljotresa,
 • Izlivanja tekućine ili plina iz instalacija oštećenih zemljotresom.

Rizik zemljotresa može biti ugovoren uz:

 • Osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti,
 • Osiguranje kuće i stvari u kući
 • Osiguranje stana i stvari u stanu.


Osiguranje kuće i stvari u kući

Osiguranje
kuće i stvari u kući

Predmet osiguranja po ovoj vrsti osiguranja mogu biti:

 • stalno nastanjene porodične kuće sa svim njenim dijelovima,
 • stvari u porodičnim kućama,
 • ugrađena oprema (kamini, radijatori, klima, bojleri i slično),
 • pomoćni građevinski objekti koji pripadaju osiguranoj kući (šupe, garaže i slično).

Osiguranjem kuće i stvari u kući obezbjeđuje se najviši nivo sigurnosti i naknada nastale štete na kući, odnosno na stvarima i osiguranim pomoćnim objektima.

 

Izaberite paket:

Paket Kuća

Paket uključuje osiguranje od:

 1. požara i udara groma,
 2. eksplozije,
 3. oluje,
 4. grada (tuče),
 5. udara sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne mašine,
 6. pada letjelice,
 7. manifestacije i demonstracije,
Paket Kuća +

Paket uključuje osiguranje od:

 1. požara i udara groma,
 2. eksplozije,
 3. oluje,
 4. grada (tuče),
 5. udara sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne mašine,
 6. pada letjelice,
 7. manifestacije i demonstracije,
 8. izlijevanja vode iz instalacije,
 9. provalne krađe i razbojništva,
 10. loma stakla i
 11. odgovornosti prema trećim licima

Pored navedenog, moguće je proširiti osiguravajuće pokriće i na sljedeće rizike:

 • poplava i bujica,
 • pritisak snijega i leda,
 • snježna lavina.

Potpuna sigurnost kuće ne zavisi samo od vlasnika ili korisnika kuće, nego i od drugih. Stoga je osiguranje kuće i stvari u kući jedan od najboljih načina da se obezbijedi veoma jednostavna i kvalitetna zaštita.


Osiguranje stana i stvari u stanu

Osiguranje
stana i stvari u stanu

Predmet osiguranja po ovoj vrsti osiguranja mogu biti:

 • stanovi u stambenim zgradama,
 • stvari u stanu
 • ugrađena oprema (etažno grijanje, klima, kamini, itd.)
 • mogućnost uključenja u osiguranje i pomoćnih prostorija (garaže, podrumi, šupe i slično) ako se nalaze u istom građevinskom objektu.

Izaberite paket:

Paket Stan

Paket uključuje osiguranje od:

 1. požara i udara groma,
 2. eksplozije,
 3. oluje,
 4. grada (tuče),
 5. udara sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne mašine,
 6. pada letjelice,
 7. manifestacije i demonstracije,
Paket Stan +

Paket uključuje osiguranje od:

 1. požara i udara groma,
 2. eksplozije,
 3. oluje,
 4. grada (tuče),
 5. udara sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne mašine,
 6. pada letjelice,
 7. manifestacije i demonstracije,
 8. izlijevanja vode iz instalacije,
 9. provalne krađe i razbojništva,
 10. loma stakla
 11. odgovornosti prema trećim licima

Pored navedenog, moguće je proširiti osiguravajuće pokriće i na sljedeće rizike (opasnosti):

 • poplava i bujica,
 • klizanje tla i odronjavanje,
 • snježna lavina.

Potpuna sigurnost stana ne zavisi samo od vlasnika ili korisnika stana, nego i od drugih. Stoga je osiguranje stana i stvari u stanu jedan od najboljih načina da se obezbijedi veoma jednostavna i kvalitetna zaštita.


Pomoć u kući - ORYX Asistencija

Pomoć u kući – ORYX Asistencija

Brčko-gas osiguranje je u saradnji sa ORYX Asistencijom svojim osiguranim licima omogućio ugovaranje proizvoda Pomoć u kući, usluge brze i efikasne pomoći za sve nepredviđene događaje u vašem domaćinstvu!

Šta je Pomoć u kući ORYX Asistencije?

Pomoć u kući ORYX Asistencije je proizvod koji osiguranim licima Brčko-gas osiguranja omogućava organizaciju pomoći u hitnim slučajevima, obavljanje popravaka i otklanjanje kvara koji je nastao u stanu ili kući.
Hitnim slučajevima smatraju se iznenadni i neočekivani događaji koji, ako se ne spreče, mogu uzrokovati dalje oštećenje nekretnine, ugroziti zdravlje ili bezbednost stanara ili uzrokovati njihov neadekvatan boravak u objektu zbog nastale štete.

Pomoć u kući ORYX Asistencije pokriva usluge:

 • Vodoinstalatera – otklanjanje kvarova vodovodnih i kanalizacionih cevi u objektu;
 • Električara – sanacija i otklanjanje kvara na električnim instalacijama i električnom sistemu za grejanje u objektu;
 • Bravara – popravci u slučaju nemogućnosti ulaska u objekat, gubljenja/loma ključeva ili kvara na bravi;
 • Stolara – popravci u slučaju loma spoljnih okvira prozora ili vrata, onemogućenog zatvaranja spoljnih prozora ili spoljnih vrata na objektu;
 • Staklara – organizacija usluge privremenog ili trajnog zatvaranja ili hitne zamene stakla kako bi se omogućio bezbedan boravak u stanu ili kući u slučaju loma stakla ili okvira na spoljnim i krovnim prozorima i spoljnim vratima.

Gde je dostupna Pomoć u kući?

Pomoć u kući ORYX Asistencije dostupna je 24 časa na dan, 365 dana u godini i važi na području cijele teritorije Bosne i Hercegovine.

Kako se mogu koristiti usluge?

Odmah nakon nastanka hitnog slučaja potrebno je nazvati kontaktni centar Brčko-gas Asistencije na besplatni broj 0800 800 43 koji će uspostaviti dijagnozu kvara i u što kraćem roku poslati izvršioca na teren koji će otkloniti kvar u stanu ili kući.


Osiguranje od požara i drugih opasnosti

Osiguranje od požara
I drugih opasnosti

Osiguranjem od požara i drugih opasnosti pruža se osiguravajuća zaštita na osiguranoj imovini od sljedećih rizika (osnovni rizici):

 • požara,
 • udara groma,
 • eksplozije,
 • oluje,
 • grada (tuče),
 • udara sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat,
 • pada letjelice,
 • manifestacija i demonstracija.

Ako se posebno ugovori i plati dodatna premija, osiguravajuća zaštita se proširuje na jedan ili više dopunskih rizika, i to:

 • poplavu, bujicu i visoku vodu,
 • klizanje tla i odronjavanje zemljišta,
 • snježnu lavinu,
 • pritisak snijega i leda,
 • zemljotres,
 • vandalizam,
 • iscurenje tečnosti (lekaža),
 • izliv vode iz vodovodnih i kanalizacionih cijevi,
 • samozapaljenje zaliha,
 • izlivanje užarene tečne rastopljene mase,
 • udara nepoznatog motornog vozila u osigurani građevinski objekat.

Prilikom ugovaranja osiguranja od požara i nekih drugih opasnosti, kod osiguranja objekata i drugih nepokretnih stvari smatraju se osigurani svi dijelovi građevinskog objekta, temelji i podrumski zidovi, sve ugrađene instalacije i sva ugrađena oprema.


Osiguranje od provalne krađe

Osiguranje
od provalne krađe

Prilikom ugovaranja osiguranja od provalne krađe i razbojništva, predmet osiguranja mogu biti:

 • pokretne stvari smještene u zgradama ili drugim prostorijama,
 • namještaj, mašine, aparati i uređaji,
 • pomoćni i potrošni materijal, inventar u upotrebi,
 • stvari  domaćinstva,
 • dragocjenosti, papiri od vrijednosti, taksene i poštanske marke,
 • novac za vrijeme manipulacije sa njim, kao i za vrijeme prevoza i prenosa,
 • zalihe robe, sirovina, poluproizvoda, gotovih proizvoda, pomoćnog potrošnog materijala, sitnog inventara i opreme,
 • stvari u muzejima, izložbama, crkvama i javnim bibliotekama.

Osiguranjem od provalne krađe i razbojništva pruža se osiguravajuća zaštita od rizika izvršenja ili pokušaja krađe ili razbojništva, kao i obijesti (vandalizma) na osiguranim stvarima u toku izvršenja provalne krađe.
Ovim osiguranjem je pokrivena šteta od odnošenja, uništenja ili oštećenja osiguranih stvari, kao i šteta prouzrokovana oštećenjem građevinskih dijelova prostorija, instalacija i opreme (oštećenje zidova, tavanica, vrata, stakla i sl.)