Prijava štete

100% efikasnost u isplati šteta – potvrđeno od Agencije za osiguranje

Uputstva za prijavu štete za različite vrste osiguranja:

Polisa putnog zdravstvenog osiguranja „Brčko-gas osiguranje“ d.d. služi za pokriće troškova pružanja medicinske pomoći u inostranstvu zbog iznenadne bolesti ili nezgode.
Ako Vam je hitno potrebna medicinska pomoć treba samo da blagovremeno nazovete međunarodnu asistentsku kompaniju CORIS, sa kojom imamo ugovor o saradnji. Davanjem polise na uvid ljekaru u lokalnoj medicinskoj ustanovi i pozivom dežurnog centra asistentske kompanije CORIS, od njih ćete dobiti sve potrebne informacije u vezi pokrića troškova liječenja.
Dežurna služba CORIS-a radi 24 časa dnevno, 365 dana u godini, kontakt telefon: +381 11 36 36 999 ili putem mail adrese: coris@coris.rs

Ako ste na putovanju u inostranstvu sami pokrili troškove liječenja, prilikom povratka u zemlju možete podnijeti zahtjev za refundaciju troškova. Kod podnošenja zahtjeva za refundaciju potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
⦁ Popunjen obrazac Prijave štete,
⦁ Kopija pasoša osiguranika (uključujući i kopiju stranice sa vidljivim pečatima ulaska i izlaska iz zemlje),
⦁ Originalni računi (za liječenje, medicinsku pomoć, lijekove i slično),
⦁ Ljekarski nalazi, odnosno medicinska dokumentacija,
⦁ Kopija kartice tekućeg računa na koji se vrši uplata.

Kompletirana dokumentacija podnosi se u Direkciju Društva ili u najbližoj poslovnoj jedinici. U slučaju da dokumentacija nije kompletna ili je potrebna dodatna dokumentacija, podnosiocu zahtjeva za naknadu štete biće upućen zahtjev za dostavljanje dokumentacije koja nedostaje.

Osiguranje robe u domaćem i međunarodnom transportu

U slučaju nastanka štete na osiguranoj pošiljci, osiguranik ili njegov predstavnik dužni su odmah obavijestiti osiguravača i preduzeti mjere u cilju smanjenja štete. Osiguranik je dužan da svaku štetu prijavi osiguravaču čim za istu sazna, odnosno u što kraćem roku da bi omogućio osiguravaču da uzme učešće u utvrđivanju uzroka, visine i okolnosti pod kojima je došlo do štete.
Osiguranik ili njegov predstavnik dužni su podnijeti osiguravaču zahtjev za naknadu štete i uz isti priložiti potrebnu dokumentaciju iz koje se može ustanoviti uzrok i veličina štete, kao i dokaz da su se oštećene stvari prevozile na rizik osiguranika.
Isplatom odštete prelaze na osiguravača, u granicama isplaćene odštete, sva prava koja osiguranik ima prema licima odgovornim za nastalu štetu. Radi ostvarivanja tog prava osiguranik je dužan da pribavi i dostavi osiguravaču svu potrebnu dokumentaciju i isprave.

Osiguranje od odgovornosti vozara za štete na robi

Vozar je dužan da svaku vidljivu štetu konstatuje zapisnički sa primaocem pošiljke, a prije predaje pošiljke primaocu.
Ako se u vezi sa nastalom štetom podnese odštetni zahtjev, vozar je dužan da ga odmah dostavi osiguravaču, zajedno sa svim dokumentima potrebnim za rješenje štete (prevozni dokumenti, zapisnici i drugi dokazi o šteti, faktura ili drugi dokaz o vrijednosti pošiljke u neoštećenom i oštećenom stanju, pismena izjava vozača o uzrocima nastanka štete, kao i eventualno ostala dokumenta iz kojih se može utvrditi odgovornost vozara i visina štete).
Vozar je dužan da prije eventualnog priznavanja svoje obaveze na naknadu štete i isplate naknade za štetu zatraži saglasnost osiguravača i da se drži uputstava koje u vezi sa tim dobije od osiguravača.
Obrasce prijave štete možete dobiti u  našoj najbližoj poslovnici.

Uz obrazac Prijave štete potrebno je priložiti odgovarajuću prateću dokumentaciju kojom se dokazuje uzrok, obim i visina štete, o čemu detaljne informacije možete dobiti od naših zaposlenika.

Kad nastane osigurani slučaj na osnovu koga se traži naknada, osiguranik je dužan da postupi prema sljedećem:
1. da odmah, a najkasnije u roku od tri dana po saznanju, prijavi osiguravaču da je nastao osigurani slučaj,
2. u prijavi o nastalom osiguranom slučaju treba navesti dan i čas nastanka, na kojim je usjevima, odnosno plodovima i površinama nastala šteta, i to po vrstama usjeva i parcelama,
3. u slučaju da usjevi, odnosno plodovi budu oštećeni u vrijeme žetve ili berbe osiguranik je dužan da i prije procjene štete izvrši žetvu ili berbu, a u cilju sprečavanja daljeg povećanja štete,
4. kada se oštećeni usjev ili plod mora požnjeti ili obrati, a procjena štete nije još izvršena, osiguranik je dužan da ostavi kontrolne uzorke na donjem, srednjem i gornjem dijelu parcele dijagonalno, od po najmanje 10 m2 oštećenog usjeva, odnosno ploda nedirnuta, a kod vinograda najmanje 10 čokota i kod voćnjaka nekoliko stabala neobrano na donjem, srednjem i gornjem dijelu vinograda, odnosno voćnjaka u dijagonali, koji će poslužiti kao osnova za procjenu štete, kod kultura kod kojih se žetva, odnosno berba vrši mašinski – kombajniranjem, osiguranik mora da ostavi kontrolne uzorke u vidu traka,
5. osiguranik je dužan da osiguravaču pruži sve podatke i dokaze kojima raspolaže, a neophodni su za utvrđivanje uzroka, obima i visine štete.
Ako je ugovoreno da osiguranik sam snosi jedan dio štete (ugovoreni samopridržaj), naknada iz osiguranja, ako nastupi osigurani slučaj, utvrdiće se tako da na osiguranika otpada dio štete u visini ugovorenog samopridržaja (franšiza).

Obrasce prijave štete možete dobiti u našoj najbližoj poslovnici.

Uz obrazac Prijave štete potrebno je priložiti odgovarajuću prateću dokumentaciju, o čemu detaljne informacije možete dobiti od naših zaposlenika.

Osiguranik koji je osiguran od odgovornosti, poslije nastanka osiguranog slučaja dužan je obavijestiti Brčko-gas osiguranje  d.d. o nastanku osiguranog slučaja, kao i o podnijetom zahtjevu za naknadu štete najkasnije u roku od tri dana po saznanju.

Osiguranik je dužan da obavijesti Brčko-gas osiguranje i kad zahtjev za naknadu štete protiv njega bude istaknut preko suda, kad bude stavljen u pritvor, kao i kad bude proveden postupak za obezbjeđivanje dokaza.

Osiguranik nije ovlašćen da se bez prethodne saglasnosti Brčko-gas osiguranje d.d. izjašnjava o zahtjevu za naknadu štete, a naročito da ga prizna potpuno ili djelimično, da se o zahtjevu za naknadu štete poravna, kao ni da izvrši isplatu – osim ako se, prema činjeničnom stanju, nije moglo odbiti priznanje, poravnanje, odnosno isplata, a da se time ne učini očigledna nepravda. Ako je osiguranik u zabludi smatrao da postoji njegova odgovornost ili da su ispravno utvrđene činjenice, to ga neće opravdati.

Ako oštećeni podnese tužbu za naknadu štete protiv osiguranika, osiguranik je dužan da dostavi Brčko-gas osiguranju d.d. sudski poziv, odnosno tužbu i sve ostalo u vezi sa štetnim događajem i zahtjevom za naknadu štete.

Obrasce prijave štete možete dobiti u našoj najbližoj poslovnici.

Uz obrazac Prijave štete potrebno je priložiti odgovarajuću prateću dokumentaciju, o čemu detaljne informacije možete dobiti od naših zaposlenika.

Osiguranik koji je uslijed nesrećnog slučaja povrijeđen, dužan je:

1) da se prema mogućnostima odmah prijavi ljekaru, odnosno da pozove ljekara radi pregleda i pružanja potrebne pomoći i da odmah preduzme sve potrebne mjere radi liječenja, kao i da se pridržava ljekarskih savjeta i uputa u pogledu načina liječenja,
2) da o nesrećnom slučaju pismeno obavijesti osiguravača u roku kada mu to prema njegovom zdravstvenom stanju bude moguće,
3) da sa prijavom o nesrećnom slučaju pruži osiguravaču sva obavještenja i podatke, naročito o mjestu i vremenu kada je slučaj nastao, potpuni opis događaja, ime ljekara koji ga je pregledao ili koji ga liječi, nalaze ljekara o vrsti tjelesne povrede, o nastalim eventualnim posljedicama, kao i podatke o tjelesnim manama, nedostacima i bolestima koje je osiguranik eventualno imao prije nastanka nesrećnog slučaja.
Ako je nesrećni slučaj imao za posljedicu smrt osiguranika, korisnik osiguranja dužan je da o tome pismeno obavijesti osiguravača i da o tome pribavi potrebnu dokumentaciju.

Troškovi za ljekarski pregled i izvještaj (početni i zaključni izvještaj ljekara, ponovni ljekarski pregled i nalaz specijaliste) i ostali troškovi koji se odnose na dokazivanje nesrećnog slučaja i prava iz ugovora o osiguranju padaju na teret podnosioca zahtjeva.

Osiguravač ima pravo da, od osiguranika, ugovarača, korisnika ili bilo kog drugog pravnog ili fizičkog lica traži naknadna objašnjenja, kao i da na svoj trošak preduzima mjere u svrhu ljekarskog pregleda osiguranika preko svojih ljekara, ljekarskih komisija i zdravstvenih organizacija da bi se utvrdile važne okolnosti u vezi sa prijavljenim nesrećnim slučajem.

Obrasce prijave štete možete dobiti u našoj najbližoj poslovnici.

Uz odgovarajući obrazac prijave štete iz osnova osiguranja od nezgode potrebno je priložiti prateću dokumentaciju, i to:
a) za slučaj povrede:
⦁ Medicinsku dokumentaciju od dana povrede do završetka liječenja,
⦁ Dokaz o nastanku nesrećnog slučaja (prijava o povredi na radu, zapisnik MUP-a i dr., a u zavisnosti od vrste nesrećnog slučaja),
⦁ Kopija lične karte podnosioca prijave (oštećenog),
⦁ Kopija tekućeg računa na koji se vrši uplata.
b) za slučaj smrti:
⦁ Izvod iz matične knjige umrlih,
⦁ Ako je smrt nastupila od posljedica nesrećnog slučaja, potrebno je dostaviti zapisnik MUP-a, obdukcioni nalaz (ako je tražen), zapisnik o uviđaju istražnog sudije i sl.,
⦁ Ako je smrt nastupila prirodnim putem potrebno je dostaviti: otpusnu listu (ako je smrt nastupila u bolnici), potvrdu o smrti (ako je smrt nastupila kod kuće), ako je smrt nastupila na javnom mjestu ili osiguranik nađen sam kod kuće potrebno je dostaviti zapisnik MUP-a i obdukcioni nalaz, ako je tražena obdukcija,
⦁ Dokaz podnosioca zahtjeva o srodstvu sa umrlim,
⦁ Kopija tekućeg računa na koji se vrši uplata.

Brčko-gas osiguranje d.d. ima pravo od osiguranika, ugovarača osiguranja, odnosno bilo kog pravnog ili fizičkog lica traži dodatnu dokumentaciju. Ukoliko podnosilac zahtjeva za naknadu štete prilikom podnošenja zahtjeva posjeduje i drugu dokumentaciju koja može pomoći u obradi štete istu je potrebno priložiti.

Kad nastane osigurani slučaj, odnosno kada se dogodi šteta kod osiguranja imovine, na osnovu čega se traži naknada iz osiguranja, potrebno je postupiti na sljedeći način:
⦁ odmah preuzeti sve što je u moći da se ograniče štetne posljedice ostvarenog osiguranog slučaja i pri tome se mora pridržavati uputstva koje su dali osiguravač ili njegov predstavnik,
⦁ da se odmah obavijesti osiguravač o nastanku osiguranog slučaja, a najkasnije u roku od tri dana po saznanju,
⦁ da bez odlaganja, ali najkasnije u roku od tri dana, pismeno potvrdi prijavu štete na odgovarajućem obrascu Prijava štete, učinjenu usmeno, telefonom ili na neki drugi način,
⦁ da se u svim slučajevima predviđenim propisima, a naročito kada je šteta prouzrokovana od požara, provalne krađe, razbojništva, razbojničke krađe i saobraćajne nezgode, prijavi nadležnom organu unutrašnjih poslova i navede koje su sve stvari uništene, odnosno oštećene ili su nestale prilikom nastanka osiguranog slučaja,
⦁ da se odmah po nastanku osiguranog slučaja, ako je moguće, odnosno kad to prilike dozvoljavaju podnese osiguravaču popis uništenih, odnosno oštećenih stvari uz približnu naznaku njihove vrijednosti,
⦁ da se, do dolaska predstavnika osiguravača na samo mjesto štete, ne promijeni stanje oštećenih, odnosno uništenih stvari, osim ako je promjena potrebna u javnom interesu ili radi smanjenja, odnosno sprečavanja povećanja štete, odnosno radi nastavljanja normalne proizvodnje. Ako se promjena izvrši radi nastavljanja normalne proizvodnje, osiguranik je dužan da o tome odmah obavijesti osiguravača telefonom, telefaksom ili na neki drugi način.
Osiguranik je dužan, nezavisno od roka u kome je podnio prijavu štete, pružiti sve podatke i dokaze koji su potrebni za utvrđivanje uzroka, obima i visine štete.
Obrasce prijave štete možete dobiti u našoj najbližoj poslovnici.
Uz obrazac Prijave štete potrebno je priložiti odgovarajuću prateću dokumentaciju, o čemu detaljne informacije možete dobiti od naših zaposlenika.

Saobraćajnu nezgodu potrebno je prijaviti nadležnom organu unutrašnjih poslova i sačekati uviđaj na licu mjesta.

Ukoliko ste Vi pričinili štetu, savjetujemo Vam da lice kojem je šteta pričinjena upoznate da posjedujete polisu Brčko-gas osiguranja, čime ćete jasno staviti do znanja da neće imati problema u vezi sa naplatom štete. Tako ćete izbjeći neprijatnu situaciju uslijed nepovjerenja u vezi sa naknadom štete i ublažiti moguće agresivno ponašanje lica čije je vozilo oštećeno.

Brčko-gas osiguranju se nastala šteta prijavljuje popunjavanjem odgovarajućeg obrasca Prijave štete (u zavisnosti da li se radi o osiguranju od auto odgovornosti ili auto kasko osiguranju), u obliku izjave vozača sa detaljno opisanim događajem. Osiguranik, odnosno oštećenik je dužan, nezavisno od roka u kome je podnio prijavu štete, pružiti sve podatke i dokaze koji su potrebni za utvrđivanje uzroka, obima i visine štete.

Obrasce prijave štete možete dobiti u našoj najbližoj poslovnici ili preuzeti na ovoj web stranici.

Kod osiguranja od auto odgovornosti, uz obrazac Prijave za utvrđivanje štete pričinjene motornim vozilima iz osnova odgovornosti (preuzeti ovdje) potrebno je priložiti odgovarajuću prateću dokumentaciju, i to:
⦁ Zapisnik MUP-a o izvršenom uviđaju saobraćajne nezgode sa skicom lica mjesta nezgode i izjavama učesnika,
⦁ Kopija potvrde o registraciji oštećenog vozila,
⦁ Kopija potvrde o vlasništvu oštećenog vozila,
⦁ Kopija lične karte podnosioca prijave (oštećenog),
⦁ Zapisnik o oštećenju vozila (kod materijalnih šteta) i fotografije,
⦁ Kopija vozačke dozvole vozača oštećenog vozila,
⦁ Kopija tekućeg računa na koji se vrši uplata,
⦁ Punomoć za naplatu štete (ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik vozila i isplata štete se ne vrši vlasniku vozila), ovjerenu kod notara ili nadležnog opštinskog organa,
⦁ Medicinska dokumentacija (u slučaju nematerijalnih šteta).
Ukoliko je za nastalu štetu odgovorno vozilo inostrane registracije, podnosilac zahtjeva je dužan uz zapisnik MUP-a priložiti i fotokopiju zelene karte INO-vozila.
U slučaju da je došlo do smrti lica, podnosilac zahtjeva je dužan priložiti i:
⦁ Izvod iz matične knjige umrlih,
⦁ Kućnu listu,
⦁ Izvod iz matične knjige vjenčanih (ako postoji),
⦁ Izvod iz matične knjige rođenih za članove uže porodice,
⦁ Račune o troškovima sahrane i podizanja nadgrobnog spomenika.
Kod auto kasko osiguranja, uz obrazac Prijave kasko štete (preuzeti ovdje) potrebno je priložiti odgovarajuću prateću dokumentaciju, i to:
⦁ Zapisnik MUP-a o izvršenom uviđaju saobraćajne nezgode sa skicom lica mjesta nezgode i izjavama učesnika (ukoliko je šteta nastala u saobraćajnoj nezgodi),
⦁ Službena zabilješka MUP-a o okolnostima pod kojima je došlo do oštećenja vozila (ukoliko oštećenje nije nastalo u saobraćajnoj nesreći već uslijed: požara, eksplozije, krađe, obijesti trećih lica i sl.),
⦁ Zapisnik o oštećenju vozila i fotografije,
⦁ Kopija potvrde o registraciji oštećenog vozila,
⦁ Kopija potvrde o vlasništvu oštećenog vozila,
⦁ Kopija vozačke dozvole vozača oštećenog vozila,
⦁ Kopija lične karte podnosioca prijave (oštećenog),
⦁ Kopija tekućeg računa na koji se vrši uplata,
⦁ Punomoć za naplatu štete (ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik vozila i isplata štete se ne vrši vlasniku), ovjerenu kod notara ili nadležnog opštinskog organa.
U slučaju da je vozilo ukradeno potrebno je priložiti i:
⦁ Sve ključeve vozila,
⦁ Potvrdu o registraciji,
⦁ Potvrda o vlasništvu,
⦁ Polisu osiguranja,
⦁ Potvrdu o prijavi MUP-u,
⦁ Potvrdu da vozilo nije nađeno u roku od 60 dana (naknadno se dostavlja).
Brčko-gas osiguranje ima pravo od osiguranika, ugovarača osiguranja, odnosno bilo kog pravnog ili fizičkog lica tražiti dodatnu dokumentaciju. Ukoliko podnosilac zahtjeva za naknadu štete prilikom podnošenja zahtjeva posjeduje i drugu dokumentaciju koja može pomoći u obradi štete istu je potrebno priložiti.

Ne popravljati vozilo prije snimanja i procjene štete.

Kontaktirajte nas

Obrasci za prijavu šteta:

Riješite svoj problem,
osigurajte se na vrijeme.

Za sve dodatne informacije,
slobodno nas pozovite.

Služba za procjenu i likvidaciju šteta: