Obavještenje o raskidu ugovora o zastupanju

Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, BRČKO GAS OSIGURANJE D.D., Brčko, objavljuje:

Ugovor o zastupanju u osiguranju broj: 994/21 od 15.09.2021. godine zaključen između „BRČKO GAS OSIGURANJA D.D.“ zastupano po direktoru Miladinu Miloševiću i „AKROS“ agencije za zastupanje u osiguranju Tešanj, koju zastupa vlasnik Haris Kopić, prestaje sa danom 13.09.2022. godine.

Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, BRČKO GAS OSIGURANJE D.D., Brčko, objavljuje:

Ugovor o zastupanju u osiguranju broj: 934/21 od 09.09.2021. godine zaključen između BRČKO GAS OSIGURANJA D.D.” zastupano po direktoru Miladinu Miloševiću i AFAR društva za posredovanje u osiguranju d.o.o., Sarajevo, zastupano po direktoru Amaru Hadžiću, prestaje sa danom 13.09.2022. godine.


Drugi auto-ORYX asistencije

Brčko-gas osiguranje je u saradnji sa ORYX Asistencijom svojim osiguranicima omogućio ugovaranje proizvoda Drugi Auto kojim se osigurava mobilnost osiguranog lica u slučaju štete na vozilu koja je u pokriću polise autoodgovornosti ili auto kaska.

Šta je Drugi Auto ORYX Asistencije?

Drugi Auto ORYX Asistencije je proizvod i novo pokriće koji omogućava korišćenje zamjenskog vozila za vreme popravka štete na automobilu i koju osigurano lice može ugovoriti:

 • u sklopu polise autoodgovornosti – osiguranim licima se omogućava korišćenje zamenskog vozila u slučaju saobraćajne nesreće, zavisno od ugovorenog paketa na polisi autoodgovornosti, a maksimalno do 30 dana;
 • u sklopu polise auto kaska – osiguranim licima se omogućava korišćenje zamjenskog vozila u slučaju štete na vozilu zavisno od visine štete po polisi auto kaska, a maksimalno do 30 dana.

Drugi Auto ORYX Asistencije omogućava:

 • organizaciju usluge;
 • uslugu najma i korišćenja zamenskog vozila;
 • uslugu dostave zamenskog vozila na adresu po želji osiguranika (npr. u servis, na kućnu adresu i sl.);
 • uslugu preuzimanja zamenskog vozila sa adrese po želji osiguranika.

Kada se mogu koristiti usluge?

Drugi Auto se može koristiti u slučaju:

 • saobraćajne nesreće (ako je usluga Drugi Auto ugovorena uz polisu autoodgovornosti);
 • štete na vozilu (ako je usluga Drugi Auto ugovorena uz polisu auto kaska);
 • bez obzira na krivnju osiguranika;
 • bez obzira da li je vozilo nakon štete ili saobraćajne nesreće u pokretnom ili nepokretnom stanju.

Kako se mogu koristiti usluge?

Za organizaciju usluge zamjenskog vozila dovoljno je nazvati kontaktni centar Brčko-gas Asistencije na besplatni telefon 0800 800 43, dostupan 0-24h, 365 dana u godini, a koji će onda organizovati i dostaviti vozilo na željenu adresu. Po završetku popravka i/ ili isteku korišćenja zamenskog vozila, potrebno je nazvati kontakt centar Brčko-gas Asistencije kako bi se organizovalo preuzimanje zamenskog vozila.

ORXY asistencija


Pomoć u kući - ORYX asistencije

Brčko-gas osiguranje je u saradnji sa ORYX Asistencijom svojim osiguranim licima omogućio ugovaranje proizvoda Pomoć u kući, usluge brze i efikasne pomoći za sve nepredviđene događaje u vašem domaćinstvu!

Šta je Pomoć u kući ORYX Asistencije?

Pomoć u kući ORYX Asistencije je proizvod koji osiguranim licima Brčko-gas osiguranja omogućava organizaciju pomoći u hitnim slučajevima, obavljanje popravaka i otklanjanje kvara koji je nastao u stanu ili kući.
Hitnim slučajevima smatraju se iznenadni i neočekivani događaji koji, ako se ne spreče, mogu uzrokovati dalje oštećenje nekretnine, ugroziti zdravlje ili bezbednost stanara ili uzrokovati njihov neadekvatan boravak u objektu zbog nastale štete.

Pomoć u kući ORYX Asistencije pokriva usluge:

 • Vodoinstalatera – otklanjanje kvarova vodovodnih i kanalizacionih cevi u objektu;
 • Električara – sanacija i otklanjanje kvara na električnim instalacijama i električnom sistemu za grejanje u objektu;
 • Bravara – popravci u slučaju nemogućnosti ulaska u objekat, gubljenja/loma ključeva ili kvara na bravi;
 • Stolara – popravci u slučaju loma spoljnih okvira prozora ili vrata, onemogućenog zatvaranja spoljnih prozora ili spoljnih vrata na objektu;
 • Staklara – organizacija usluge privremenog ili trajnog zatvaranja ili hitne zamene stakla kako bi se omogućio bezbedan boravak u stanu ili kući u slučaju loma stakla ili okvira na spoljnim i krovnim prozorima i spoljnim vratima.

Gde je dostupna Pomoć u kući?

Pomoć u kući ORYX Asistencije dostupna je 24 časa na dan, 365 dana u godini i važi na području cijele teritorije Bosne i Hercegovine.

Kako se mogu koristiti usluge?

Odmah nakon nastanka hitnog slučaja potrebno je nazvati kontaktni centar Brčko-gas Asistencije na besplatni broj 0800 800 43 koji će uspostaviti dijagnozu kvara i u što kraćem roku poslati izvršioca na teren koji će otkloniti kvar u stanu ili kući.


Pomoć na putu-cofus asistencija

Izaberite paket:
Paket “AS AUTO INFO PLUS”
 1. Servisiranje informacija
 2. Organizacija pomoći na putu na teritoriji BiH i Evrope
 3. Pokriće troškova:
  • Besplatan prevoz vozila u slučaju saobraćajne nezgode (isključivo uz policijski zapisnik) na teritoriji BiH, Srbije, Crne Gore i Hrvatske do najbližeg servisa ukoliko se vozilo može popraviti ili do autootpada radi otkupa ukoliko vozilo nije moguće osposobiti za nastavak putovanja.
  • Prevoz vozila u slučaju kvara na teritoriji Evrope do 100,00 KM
Paket “AS AUTO L”
 1. Servisiranje informacija
 2. Organizacija pomoći na putu na teritoriji BiH i Evrope
 3. Pokriće troškova:
  • Popravka na licu mjesta u slučaju manjeg kvara do 100,00 KM
  • Besplatan prevoz vozila u slučaju saobraćajne nezgode (isključivo uz policijski zapisnik) na teritoriji BiH i Evrope do najbližeg servisa ukoliko se vozilo može popraviti ili do autootpada radi otkupa ukoliko vozilo nije moguće popraviti
  • Prevoz vozila u slučaju kvara na teritoriji BiH do 150,00 KM
  • Besplatan prevoz vozila do najbližeg servisa u slučaju kvara na teritoriji Evrope
Paket “AS AUTO XL”
 1. Servisiranje informacija
 2. Organizacija pomoći na putu na teritoriji BiH i Evrope
 3. Pokriće troškova:
  • Popravka na licu mjesta u slučaju manjeg kvara do 100,00 KM – Besplatan prevoz vozila (isključivo uz policijski zapisnik) u slučaju saobraćajne nezgode na teritoriji BiH i Evrope do najbližeg servisa ukoliko se vozilo može popraviti ili do autootpada radi otkupa ukoliko vozilo nije moguće popraviti
  • Prevoz vozila u slučaju kvara na teritoriji BiH do 150,00 KM
  • Besplatan prevoz vozila do najbližeg servisa u slučaju kvara na teritoriji Evrope
  • Prenoćište za vozača i putnike ukoliko se vozilo ne može osposobiti za nastavak putovanja u istom danu – Nastavak
  • putovanja prevoz vozača i putnika do odredišta ili prebivališta
Paket “AS AUTO XXL”
 1. Servisiranje informacija
 2. Organizacija pomoći na putu na teritoriji BiH i Evrope
 3. Pokriće troškova:
  • Popravka na licu mjesta u slučaju manjeg kvara do 100,00 KM
  • Besplatan prevoz vozila u slučaju saobraćajne nezgode (isključivo uz policijski zapisnik) na teritoriji BiH i Evrope do najbližeg servisa ukoliko se vozilo može popraviti ili do autootpada radi otkupa ukoliko vozilo nije moguće popraviti
  • Prevoz vozila u slučaju kvara na teritoriji BiH do 150,00 KM
  • Besplatan prevoz vozila do najbližeg servisa u slučaju kvara na teritoriji Evrope
  • Prenoćište za vozača i putnike ukoliko se vozilo ne može osposobiti za nastavak putovanja u istom danu
  • Nastavak putovanja – prevoz vozača i putnika do odredišta ili prebivališta
  • Nastavak putovanja – Zamjensko vozilo do 50,00 KM za 24h u slučaju kvara ili udesa na teritoriji BiH ili do 100,00 KM u slučaju kvara ili udesa na teritoriji Evrope

Servisiranje informacija podrazumijeva:

tehnički savjeti za vozilo, savjeti u vezi sa postupanjem u slučaju saobraćajne nezgode, kao i u slučaju nastanka kvara na vozilu ili krađe vozila, informacije o lokacijama i kontakt telefonima ovlašćenih servisera, prosljeđivanje hitnih informacija članovima porodice, prijateljima, kolegama sa posla ili poslodavcu, policiji ili hitnoj pomoći informacije o udaljenosti između dvije destinacije i informacije o visini putarine za određenu destinaciju

Organizacija pomoći na putu podrazumijeva sljedeće:

Organizacija popravke u slučaju manjeg kvara ako se vozilo može popraviti nalicu mjesta u roku od 60 minuta. Organizacija vuče vozila do najbližeg servisa koji može osposobiti vozilo za dalju vožnju, odnosno prebivališta ili sjedišta korisnika, ako korisnik tako zahtjeva.