Osiguranje
od provalne krađe

Prilikom ugovaranja osiguranja od provalne krađe i razbojništva, predmet osiguranja mogu biti:

  • pokretne stvari smještene u zgradama ili drugim prostorijama,
  • namještaj, mašine, aparati i uređaji,
  • pomoćni i potrošni materijal, inventar u upotrebi,
  • stvari  domaćinstva,
  • dragocjenosti, papiri od vrijednosti, taksene i poštanske marke,
  • novac za vrijeme manipulacije sa njim, kao i za vrijeme prevoza i prenosa,
  • zalihe robe, sirovina, poluproizvoda, gotovih proizvoda, pomoćnog potrošnog materijala, sitnog inventara i opreme,
  • stvari u muzejima, izložbama, crkvama i javnim bibliotekama.

Osiguranjem od provalne krađe i razbojništva pruža se osiguravajuća zaštita od rizika izvršenja ili pokušaja krađe ili razbojništva, kao i obijesti (vandalizma) na osiguranim stvarima u toku izvršenja provalne krađe.
Ovim osiguranjem je pokrivena šteta od odnošenja, uništenja ili oštećenja osiguranih stvari, kao i šteta prouzrokovana oštećenjem građevinskih dijelova prostorija, instalacija i opreme (oštećenje zidova, tavanica, vrata, stakla i sl.)