Prijava šteta – Osiguranje poljoprivrede

 

Kad nastane osigurani slučaj na osnovu koga se traži naknada, osiguranik je dužan da postupi prema sljedećem:

1.     da odmah, a najkasnije u roku od tri dana po saznanju, prijavi osiguravaču da je nastao osigurani slučaj,

2.     u prijavi o nastalom osiguranom slučaju treba navesti dan i čas nastanka, na kojim je usjevima, odnosno plodovima i površinama nastala šteta, i to po vrstama usjeva i parcelama,

3.     u slučaju da usjevi, odnosno plodovi budu oštećeni u vrijeme žetve ili berbe osiguranik je dužan da i prije procjene štete izvrši žetvu ili berbu, a u cilju sprečavanja daljeg povećanja štete,

4.     kada se oštećeni usjev ili plod mora požnjeti ili obrati, a procjena štete nije još izvršena, osiguranik je dužan da ostavi kontrolne uzorke na donjem, srednjem i gornjem dijelu parcele dijagonalno, od po najmanje 10 m2 oštećenog usjeva, odnosno ploda nedirnuta, a kod vinograda najmanje 10 čokota i kod voćnjaka nekoliko stabala neobrano na donjem, srednjem i gornjem dijelu vinograda, odnosno voćnjaka u dijagonali, koji će poslužiti kao osnova za procjenu štete, kod kultura kod kojih se žetva, odnosno berba vrši mašinski – kombajniranjem, osiguranik mora da ostavi kontrolne uzorke u vidu traka,

5.     osiguranik je dužan da osiguravaču pruži sve podatke i dokaze kojima raspolaže, a neophodni su za utvrđivanje uzroka, obima i visine štete.

Ako je ugovoreno da osiguranik sam snosi jedan dio štete (ugovoreni samopridržaj), naknada iz osiguranja, ako nastupi osigurani slučaj, utvrdiće se tako da na osiguranika otpada dio štete u visini ugovorenog samopridržaja (franšiza).

 

Obrasce prijave štete možete dobiti u našoj najbližoj poslovnici.

 

Uz obrazac Prijave štete potrebno je priložiti odgovarajuću prateću dokumentaciju, o čemu detaljne informacije možete dobiti od naših zaposlenika.