Prijava šteta - Osiguranje motornih vozila

 

Saobraćajnu nezgodu potrebno je prijaviti nadležnom organu unutrašnjih poslova i sačekati uviđaj na licu mjesta.

Ukoliko ste Vi pričinili štetu, savjetujemo Vam da lice kojem je šteta pričinjena upoznate da posjedujete polisu Brčko-gas osiguranja, čime ćete jasno staviti do znanja da neće imati problema u vezi sa naplatom štete. Tako ćete izbjeći neprijatnu situaciju uslijed nepovjerenja u vezi sa naknadom štete i ublažiti moguće agresivno ponašanje lica čije je vozilo oštećeno.

Brčko-gas osiguranju se nastala šteta prijavljuje popunjavanjem odgovarajućeg obrasca Prijave štete (u zavisnosti da li se radi o osiguranju od auto odgovornosti ili auto kasko osiguranju), u obliku izjave vozača sa detaljno opisanim događajem. Osiguranik, odnosno oštećenik je dužan, nezavisno od roka u kome je podnio prijavu štete, pružiti sve podatke i dokaze koji su potrebni za utvrđivanje uzroka, obima i visine štete.

Obrasce prijave štete možete dobiti u našoj najbližoj poslovnici ili preuzeti na ovoj web stranici.

Kod osiguranja od auto odgovornosti, uz obrazac Prijave za utvrđivanje štete pričinjene motornim vozilima iz osnova odgovornosti (preuzeti ovdje) potrebno je priložiti odgovarajuću prateću dokumentaciju, i to:

 1. Zapisnik MUP-a o izvršenom uviđaju saobraćajne nezgode sa skicom lica mjesta nezgode i izjavama učesnika,
 2. Kopija potvrde o registraciji oštećenog vozila,
 3. Kopija potvrde o vlasništvu oštećenog vozila,
 4. Kopija lične karte podnosioca prijave (oštećenog),
 5. Zapisnik o oštećenju vozila (kod materijalnih šteta) i fotografije,
 6. Kopija vozačke dozvole vozača oštećenog vozila,
 7. Kopija tekućeg računa na koji se vrši uplata,
 8. Punomoć za naplatu štete (ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik vozila i isplata štete se ne vrši vlasniku vozila), ovjerenu kod notara ili nadležnog opštinskog organa,
 9. Medicinska dokumentacija (u slučaju nematerijalnih šteta).

Ukoliko je za nastalu štetu odgovorno vozilo inostrane registracije, podnosilac zahtjeva je dužan uz zapisnik MUP-a priložiti i fotokopiju zelene karte INO-vozila.

U slučaju da je došlo do smrti lica, podnosilac zahtjeva je dužan priložiti i:

 1. Izvod iz matične knjige umrlih,
 2. Kućnu listu,
 3. Izvod iz matične knjige vjenčanih (ako postoji),
 4. Izvod iz matične knjige rođenih za članove uže porodice,
 5. Račune o troškovima sahrane i podizanja nadgrobnog spomenika.

Kod auto kasko osiguranja, uz obrazac Prijave kasko štete (preuzeti ovdje) potrebno je priložiti odgovarajuću prateću dokumentaciju, i to:

 1. Zapisnik MUP-a o izvršenom uviđaju saobraćajne nezgode sa skicom lica mjesta nezgode i izjavama učesnika (ukoliko je šteta nastala u saobraćajnoj nezgodi),
 2. Službena zabilješka MUP-a o okolnostima pod kojima je došlo do oštećenja vozila (ukoliko oštećenje nije nastalo u saobraćajnoj nesreći već uslijed: požara, eksplozije, krađe, obijesti trećih lica i sl.),
 3. Zapisnik o oštećenju vozila i fotografije,
 4. Kopija potvrde o registraciji oštećenog vozila,
 5. Kopija potvrde o vlasništvu oštećenog vozila,
 6. Kopija vozačke dozvole vozača oštećenog vozila,
 7. Kopija lične karte podnosioca prijave (oštećenog),
 8. Kopija tekućeg računa na koji se vrši uplata,
 9. Punomoć za naplatu štete (ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik vozila i isplata štete se ne vrši vlasniku), ovjerenu kod notara ili nadležnog opštinskog organa.

 U slučaju da je vozilo ukradeno potrebno je priložiti i:

 1. Sve ključeve vozila,
 2. Potvrdu o registraciji,
 3. Potvrda o vlasništvu,
 4. Polisu osiguranja,
 5. Potvrdu o prijavi MUP-u,
 6. Potvrdu da vozilo nije nađeno u roku od 60 dana (naknadno se dostavlja).

Brčko-gas osiguranje ima pravo od osiguranika, ugovarača osiguranja, odnosno bilo kog pravnog ili fizičkog lica tražiti dodatnu dokumentaciju. Ukoliko podnosilac zahtjeva za naknadu štete prilikom podnošenja zahtjeva posjeduje i drugu dokumentaciju koja može pomoći u obradi štete istu je potrebno priložiti.

 

Ne popravljati vozilo prije snimanja i procjene štete.