Osiguranje putnika u javnom prevozu

 

Osiguranje putnika u javnom prevozu od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode) predstavlja obaveznu vrsta osiguranja za lica koja su registrovana da obavljaju djelatnost prevoza putnika u javnom prevozu.

Pravna i fizička lica koja se bave prevozom putnika u javnom prevozu imaju zakonsku obavezu da osiguraju putnike od posljedica nesrećnog slučaja. Osiguranje putnika u javnom prevozu ugovara vlasnik prevoznog sredstva, odnosno prevoznik, ukoliko vlasnik i prevoznik nisu ista lica.

Osiguranjem putnika u javnom prevozu Brčko-gas osiguranje d.d. je u obavezi da naknadi štetu koju pretrpe putnici u javnom prevozu od posljedica nesrećnog slučaja koji je u neposrednoj uzročno-posljedičnoj vezi sa putovanjem i upotrebom u te svrhe javnog prevoznog sredstva.

Osigurani slučajevi i osigurane sume ugovaraju se u skladu sa zakonskim, odnosno podzakonskim propisima.

 

Za sve dodatne informacije, slobodno nas pozovite.


Riješite svoj problem, osigurajte se na vrijeme.