Djelatnost Dioničkog društva za osiguranje „BRČKO-GAS OSIGURANJE“ Brčko je pružanje usluga osiguranja za sve vrste neživotnih osiguranja, i to:

Šifra

Vrsta osiguranja

01

Osiguranje nezgode

02

Zdravstveno osiguranje

03

Osiguranje vozila koja se kreću po kopnu, osim šinskih vozila

04

Osiguranje vozila koja se kreću po šinama

05

Osiguranje vazduhoplova

06

Osiguranje plovila

07

Osiguranje robe u prevozu

08

Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila

09

Osiguranje od ostalih šteta na imovini

10

Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila

11

Osiguranje od građanske odgovornosti za vazduhoplove

12

Osiguranje od odgovornosti za plovila

13

Osiguranje od opšte građanske odgovornosti

14

Osiguranje kredita

15

Osiguranje garancija

16

Osiguranje od različitih finansijskih gubitaka

17

Osiguranje troškova pravne zaštite

18

Osiguranje pomoći

 

Pored navedenih usluga osiguranja, Društvo za klijente obavlja usluge procjene i likvidacije šteta, kao i pravne i savjetodavne usluge.