Autoodgovornost

Obavezno osiguranje od autoodgovornosti.

Putno zdravstveno osiguranje

Osiguranje putnika u inostranstvu.

Osiguranje imovine

Osiguranje kuće, stana, preduzeća, poslovnog prostora i slično.

Osiguranje lica

Osiguranje lica od posljedica nezgode.

Zdravstveno siguranje

Dodatno zdravstveno osiguranje, kao poseban vid zdravstvenog osiguranja, predstavlja vrstu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja kojim se osigurava viši standard zdravstvene zaštite u odnosu na obavezno zdravstveno osiguranje, te veći obim prava u odnosu na prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. 

Obim usluga koje nudi Brčko gas dodatno zdravstveno osiguranje: sistematski pregledi, specijalistički pregledi, kontrolni pregledi, dijagnostičke obrade, endoskopske pretrage, laboratorijske pretrage, hormonski i tumorski markeri, CT i MR, ambulantna fizikalna terapija, usluge dentalne medicine.

Prednosti dodatnog zdravstvenog osiguranja:

  • liječenje bez uputnice ljekara primarne zdravstvene zaštite/porodičnog ljekara,
  • nema dugih čekanja na preglede,
  • liječenje u modernim zdravstvenim ustanovama sa najsavremenijim aparatima.

Osiguranici mogu biti lica od navršenih 18 do 70 godina starosti. U osiguranje je moguće uključiti i djecu kao dodatnog osiguranika od navršenih 30 dana do 18 godina starosti.


Osiguranje mobilnih telefona

Brčko-gas osiguranje d.d. kreiralo je jedinstven proizvod na tržištu osiguranja u BiH u vidu osiguranja mobilnih telefona i sličnih uređaja. Osiguranjem mobilnog uređaja obezbjeđuje se zaštita u slučaju njegovog fizičkog oštećenja ili uništenja, provalne krađe, zla namjere trećih lica i troškova zbog neovlaštenih poziva.

Predmet osiguranja mogu biti novi mobilni uređaji koji se koriste za primanje i pravljenje telefonskih poziva (mobilni telefoni, pametni telefoni, Apple Iphone uređaji, PDAs i dr.), pri čemu osiguranik treba imati validan račun o kupovini navedenog mobilnog uređaja.

Ovlašteni partneri za osiguranje mobilnih telefona:

Pretraži osiguranja